מילוי טפסים
דף הבית > תקנון > מילוי טפסים
תקנון מילוי טפסים

 1. המשתמש מודע ומבין  שלמרות שמוצר תוכנה מורכב זה נבדק כמוצר ותחת מערכות הפעלה שונות, לא ניתן לבצע עד תום בדיקות של התוכנה על אלפי סוגי המחשבים הקיימים. לכן, כמו בכל מוצר תוכנה יתכנו מפעם לפעם שגיאות והפרעות או קריסה של התוכנה במהלך העבודה בעקבות תקלות תוכנה ( להלן תוכנה זו, מערכת ההפעלה, הפרעה של תוכנות נוספות המותקנות במחשב, קו התקשורת ועוד) ו / או תקלות חומרה (להלן המחשב על כרטיסי האלקטרוניקה שבו, הסורק – תפקוד וניקיון, המסוף, כבל התקשורת ועוד) ו / או וירוסים למיניהם .
 2. לפי כך מבין המשתמש כי תוכנה זו מסופקת ללא אחריות כל שהיא מצד החברה כי התוכנה תהיה ללא שגיאות, שהתוכנה תפעל ללא הפסקה והפונקציות הכלולות בה יענו לצפיות המשתמש או לצד כל שהוא.
 3. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות משגיאות בתוכנה, טעויות המשתמש, שינויים שבוצעו ע"י המשתמש או צד שלישי  הפסד הכנסה, הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל זכות תביעה בנדון.  
 4. אין החברה רואה עצמה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בין מהתקנה עצמית ובין אם ההתקנה תבוצע בשליטה מרחוק (באישור מפורש של המשתמש) או בהתקנה מקומית ע"י נציג החברה, וכל נזק לא ישמש את המשתמש כעילה לתביעה כנגד החברה.                                                            
 5. החברה תתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה בלבד במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת החברה, ואין החברה אחראית לפעילות תקינה, תמיכה ותיקון של המערכת עליה פועלת התוכנה ואותה מפעילה.
 6. אין החברה אחראית לתפקוד תקין של המחשב על אביזריו הנלווים, הסורק, המסוף, כבל התקשורת. בנוסף אין החברה אחראית לפעילות המערכת עקב החלפת אחד או יותר מהרכיבים הנקובים בסעיף זה.
 7. בכל מקרה שתידרש התערבות נציג החברה בהחזרת המערכת לפעילות עקב כשלים הנובעים מהנקוב בסעיף 32 יחוייב המשתמש על פי חוזה השרות אם קיים או בהתאם לנהוג ביום המקרה.
 8. במידה ויוכח שבעיית התפקוד טמונה בתוכנה, קרי לא תוצג מערכת חליפית פועלת ע"י החברה תבוטל העסקה ויוחזר כספו של המשתמש במלואו והמשתמש לא יוכל לתבוע פיצוי כל שהוא בנוסף.
 9. אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מתקלות במסוף, החלפתו ו/או שינוי מספרו שיפגעו בפעולת התוכנה. בכל מקרה של החלפת המסוף ו/או שינוי מספרו שיגרום להפסקת תפקוד התוכנה, החברה תדאג להחזיר את התוכנה לפעילות תקינה תוך פרק זמן סביר בהתאם לחוזה השרות אם קיים או על פי חיוב שיהיה קבוע ביום המקרה בין אם בשליטה מרחוק, בהגעה למשתמש או בכל דרך אחרת .  
 10. מאחר והסורק שיוגדר "מתאם לשימוש" ע"י החברה אינו מוצר של החברה הלקוח יוכל לרכוש אותו באופן פרטי או להזמינו דרך החברה על פי מחירון היצרן בתוספת דמי טיפול או משלוח. עם זאת אין החברה מתחייבת להמצאות סורק מתאים לישום זה בידי החברה או בידי צד שלישי בכל עת או התאמה של סורק אחר או כל שהוא ליישום זה. בנוסף האחריות לתקינות ותיקון הסורק בהתאם לכתב האחריות הצמוד למוצר ואין החברה אחראית לתיקון או החלפה של הסורק.
 11. החברה תספק את הטפסים שפותחו על ידה והמתאימים לשימוש ביישום הסורק בתעריף שיקבע מעת לעת. עם זאת אין החברה מתחייבת להחזקת מלאי זמין של טפסים ולאספקה בכל עת. יתכן וידרשו שינויים בטפסים מכל סיבה שהיא ואין החברה מתחייבת לזכות או להחליף טפסים שנרכשו זה מכבר ע"י המשתמש.
 12. האחריות להבנה, למילוי נכון של הטפסים ולתוצאות מוטלת על המהמר בלבד ואין החברה אחראית לכל טעות או נזק שיגרם למשתמש, למהמר או לכל מן דהוא כתוצאה משימוש בישום זה.
 13. אין החברה אחראית לחבר את המשתמש לרשת האינטרנט, לתקינות החיבור והרשת, להעברת הנתונים ברשת ולתפקוד האתרים אליהם מקושרת התוכנה. כמו כן אין החברה אחראית לשינויים שיבוצעו בנתונים ע"י המשתמש או כל מן דהוא וכמובן שאין החברה אחראית לפעילות תקינה מתמדת של היישומים התלויים ברשת האינטרנט.
 14. לאור מודעות והבנה של המשתמש לאמור בסעיף האחריות, החברה לא תישא בכל אחריות לרבות תשלום נזק, פיצויים ישירים או עקיפים שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מתקלות תוכנה, מטעויות המשתמש או כל הנזכר בסעיף אחריות זה.
 15.  לכל מקרה של תקלה או בעיה עומד אתר החברה לדיווח, בין אם בדיווח ישיר באתר ובין דרך התוכנה במידה והמחשב מחובר לרשת האינטרנט והתוכנה פעילה. דיווח נוסף בפניה טלפונית למספר המופיע באתר החברה או ב E-MAIL.