שימוש באתר
דף הבית > תקנון > שימוש באתר
תנאי שימוש
 
תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר להשתמש באתר בכל דרך שהיא, לרבות שימוש בפורום. הכניסה לאתר והשימוש באתר או במידע המצוי בו - מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.
 
א.     כללי:
 
א(1)  הגדרות:
 
1.     בתנאי שימוש אלה למונחים שלהלן תהא המשמעות המופיעה לצידם, כדלקמן:
 
א.     "רעיונית" – תוכנה, פטנטים ורעיונות להלן "החברה" שהוקמה ע"י דוד צדקה, תשמ"ו -1986.
                       וכן לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה.
 
ד.     "האתר" - אתר רעיונית, שכתובתו www.turbototo.com  ,  www.turbototo.co.il וכן כל דף   
        מדפיו, וכל פרסום של רעיונית באמצעות האינטרנט.
 
ה.      "מידע" - מידע, יישומים, נתונים, דיווחים ותוכן מכל סוג הכלול באתר זה ונמסר ללקוחות רעיונית והמבקרים באתר בע"מ
 
ו.        "משתמש" "מבקר" גולש " - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
 
ז.        כל האמור בתקנון זה בלשון זכר  - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
 
א(2) מידע ואחריות:
 
        1. האתר הוא בבעלות בלעדית של "רעיונית" ואין האתר מהווה שטח פרסום כל שהוא לכל מן דהוא בתחום כל שהוא ללא תאום הסכמה וקבלת אישור בכתב מבעלי האתר.
 
 
2.     א. רעיונית וכל מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג,
         בכל עילה שהיא, ולכל נזק שהוא (ישיר או עקיף), המבוססת על נתוני האתר והמידע  
         המתפרסם בו.
 
    ב. האתר ותוכנו ניתנים כשרות ללקוחות רעיונית ולכל משתמש. עם זאת אין החברה מתחייבת  
        לספק שירות זה במלואו בחלקו או בכללו לכל לקוח או משתמש בכל זמן.
 
3.     א. המידע מוצע לציבור "כמות-שהוא" (“As Is”). רעיונית או מי מטעמה לא ישאו באחריות  
            להתאמת המידע לצורכי המשתמש במידע, או באשר לאופן בו הוא או צד ג' כלשהו עושה   
            שימוש במידע.
 
        ב. האתר הוא בבעלות בלעדית של "רעיונית" ואין האתר מהווה שטח פרסום כל שהוא לכל מן  
             דהוא בתחום כל שהוא ללא תאום הסכמה וקבלת אישור בכתב מבעלי האתר.
 
        ג. רעיונית וכל מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג, בכל עילה
           שהיא ולכל נזק (ישיר או עקיף) שיגרם למי שיבחר להשתמש באתר ו/או במידע  המצוי באתר;  
           זאת גם אם יתברר כי מידע זה שגוי, לא מדויק או לא מעודכן. המשתמש במידע מודע לכך, שיש  
           סיכון כי המידע שבאתר אינו מדויק, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש  במידע זה. בכלל
           זה, המשתמש במידע מוותר על כל טענה לאחריות "רעיונית" לכל נזק שנגרם או עתיד ליגרם
           למשתמש בעקבות שימוש באתר או במידע שבו גם אם אין המידע נכון או מדוייק.
 
 ד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רעיונית או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או  
            עקיף, שיגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה מהשימוש באתר ובמידע; ולרבות נזק שנגרם   
            עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש  
            באתר, לרבות יישומי אינטרנט.
 
4.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רעיונית וכל מי מטעמה אינם אחראים לכל נתון, סטטיסטיקה, חוות דעת
        או המלצה המופיעים באתר, ואינם ערבים לנכונותם. מכל מקום, אין במידע משום המלצה   
         כל שהיא למילוי טופסי תוכניות הימורים כל שהם או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
 
 
א(3) זכויות יוצרים:
 
5.     בהתאם לדיני זכויות היוצרים הישראליים, זכויות היוצרים בפרסומי רעיונית, כולל אלו שבאתר זה,     
        שייכות לרעיונית או לספקיה המורשים. זכויות יוצרים אלה כוללים, בין היתר, טקסט, תמונות,   
        סמלים, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה; והכל אם לא נקבע
        במפורש אחרת.
 
6.     בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אסור לשכפל, להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לשחזר או
        לפרסם חומר שלרעיונית זכויות יוצרים בו, ללא קבלת הסכמה של רעיונית, מראש ובכתב.
 
 
א(4) קישורים:
 
7.     קישורים המצויים באתר זה הם לנוחות המשתמש בלבד ואין רעיונית אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים. על כן רעיונית או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל מן דהוא בגין הקישור, האתר המקושר, המידע המצוי בו כולל קישורים לאתרים אחרים או כל הנובע מכך.
 
8.    א. אין בהופעת הקישור משום מתן הכשר או המלצה כל שהיא של רעיונית או מי מטעמה למשתמש   
           על האתר או בעליו.
 
       ב. בכל מקרה, הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שבוחר לעשות כן; ורעיונית או מי מטעמה    
           לא ישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר, או  
           לכל מן דהוא. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, ואחריותו הבלעדית.
 
        ג. למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הגבלות האחריות על המידע הכלול באתר זה - חלות גם על המידע באתר המקושר.
 
9.     משתמש שסבור שאתר מקשור אינו הולם או שהוא אינו תקין - מתבקש להודיע על כך לרעיונית.
 
 
 
 
ב.  פורומים
 
ב(1) כללי

10.  רעיונית מספקת לגולשים שירותפורומים באתר אשר מאפשר לקבוצת גולשים לשוחח בינם לבין  
        עצמם ולהחליף אינפורמציהבנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים
        אחרים שהוצגובפורום.עם זאת אין החברה או מי מטעמה מחוייבים לספק שירות זה או כל שרות     
        אחר לכל משתמש בכל זמן.

11.   רעיונית אינה אחראית לתוכן ההודעות בפורומים ולפרסום המידע הכלולבפורום ברבים. ולא  
        תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם לכל מן דהוא ממידע או הודעות שימסרו ע"י משתמשים. עם   
        זאת החברה תפעל להסיר הודעות שיש בהם לפי ראות החברה או מי מטעמה לפגוע או לגרום נזק
        לכל מן דהוא ו/או לחסום גישת משתמשים המוסרים מידע או הודעות הנ"ל. למשתמשים  
        שהודעותיהם הוסרו או גישתם נחסמה לא תהיה כל זכות לתביעה כל שהיא כלפי החברה ותוכן  
        ההודעות ישמש כראיה למקרה של חקירה משטרתית או תהליך משפטי כל שהוא.  
 
12.   רעיונית אינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי המועלים עלידי הגולשים לאתר ו/או למי  
        משירותיו ומפורסמים בפורומים.
 
13.   רעיונית אינה אחראיתלתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו  
        שיעשה בהודעות שהועלועל ידי הגולש לאתר.

14.   ככלל, הפורומים הינם פתוחים בפני כל ציבור הגולשים באתררעיונית ואולם, הנהלת הפורומים    
        רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את אפשרות הכניסהלפורומים מסוימים ו/או להגביל   
        את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומיםמסוימים.


ב(2) תנאי שימוש

15.    גולש מגיל 16 ומעלה, שאינו מנהל פורום באתרמתחרה לאתר רעיונית, רשאי לבקש מרעיונית   
         לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים תחתהקטגוריות הקיימות באתר רעיונית. רעיונית תבחן כל  
         בקשה, אך אינה מתחייבת להיענותלכל בקשה כזו. פתיחת פורומים נעשית על ידי הנהלת  
         הפורומיםבלבד.

16.   קטגוריות פורומים חדשות נפתחות על ידי הנהלת הפורומיםבלבד.

17.   פתיחת פורום וניהולו מותנית בראיון אישי עם נציג הנהלת הפורומים מטעםרעיונית . החלטת  
        הנהלת הפורומים, האם הגולש מתאים לניהול פורום או לא, תיעשה עלפי שיקול דעתה הבלעדי  
        של רעיונית , ותתבסס, בין היתר, על סמך ניסיון קודם שלהגולש באינטרנט בכלל ובאתר רעיונית
        בפרט, יכולת הביטוי שלו, יכולת התמודדות עםגולשים ועוד. במסגרת הראיון יהיה על   
        הגולש, בין השאר, להעביר לרעיונית  את פרטיוולאשר את אמיתות הפרטים. הגולש מתחייב
        לעדכן את רעיונית בכל שינוי בפרטיוהאישיים ובכתובת הדואר האלקטרוני שלו, וזאת על מנת  
        לאפשר לרעיונית לשמור עימו עלקשר.
 
18.   רעיונית רשאית להשעות גולש או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או במימשירותיו, במידה
        ויתברר לרעיונית  כי הפרטים אותם מסר הגולש אינםנכונים.

19.  ניהול הפורום ייעשה בהתנדבות על ידי הגולש והוא לא יהיה זכאי לכלתמורה, ישירה או עקיפה,  
        מרעיונית .
 
ג.     שונות:
 
20.  תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד רעיונית או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר או  
        הנובע ממנו - תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי  
        המקובלים בישראל מורים אחרת.
 
21.  סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד רעיונית או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר או  
        הנובע ממנו - תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בבאר-שבע.
 
22.   א. רעיונית שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו   
            בכל עת, ללא מתן הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים
            יפורסמו באתר מיד עם תיקונם; והנוסח המפורסם הוא יהיה הנוסח המחייב של תנאי השימוש.
 
        ב. המשתמש מתחייב לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש באתר, על מנת להתעדכן בשינויים בהם;  
            והוא לוקח על עצמו את הסיכון הכרוך בהימנעות מבדיקות נוספות כאמור.
 
23.   רעיונית רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך    
        שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו